A Tájékoztató célja és hatálya
(1) Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy
meghatározza az ÉN, Magam Kft (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett
nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az
adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás
keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének
körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az
adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen
Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési
gyakorlatának bemutatására.
(2) A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél
folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.
Irányadó jogszabályok
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a
továbbiakban: „Eker. tv.”);
 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).
Az Adatkezelő adatai
Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:
 Név: ÉN, Magam Kft
 Székhely: 3534 Miskolc, Stadion utca 41. II Lh 3/1
 Postai cím: 3534 Miskolc, Stadion utca 41. II Lh 3/1
 Adószám: 23366875-2-05
 Telefonszám: +36 20 530 1155
 E-mail cím: info(kukac)enmagamkft(pont)hu
A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme
(1) Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi
felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet
tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá
visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi
kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő
tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).
(2) Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan
közölni.
(3) Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
(4) Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé
továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az
adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét,
módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.
Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:
1. Hírlevélre történő feliratkozás
Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás A kezelt adatok köre: név, e-mail cím Az
adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése Az adatok
törlésének határideje: visszavonásig Az adatközlés hiányának esetleges
következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk
értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének
ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése;
ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése.
2. Személyes konzultáció
Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás A kezelt adatok köre: e-mail cím, név,
telefonszám, Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a személyes
konzultációra jelentkező alkalmasságának megállapítása; a telefonszám időpont, illetve
adategyeztetés céljából szükséges Az adatok törlésének határideje: visszavonásig.
2. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
(1) Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa
kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási
igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban
megadott elérhetőségeken.
(2) Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem
gyakorolhatja.
(3) A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az
érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében
felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör,
közérthető formában átadja.
(4) A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő
tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az
Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó
adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:
1. A rá vonatkozó személyes adatok;
2. az adatkezelés célja(i);
3. az érintett személyes adatok kategóriái;
4. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
5. az adatok tárolásának időtartama;
6. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
7. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
8. a kezelt adatok forrása;
9. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának
részletei, gyakorlati hatásai;
10. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való
átadása.
(5) A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a
kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van
lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.
(6) Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat
kér.
(7) Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.
(8) A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó
pontatlan adatok helyesbítését.
(9) A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az
érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül,
törli az érintettre vonatkozó adatokat:
1. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás
nélkül) kerültek kezelésre;
2. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
3. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek
nincs más jogalapja az adatkezelésre;
4. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek
teljesítéséhez törölni kell.
(10) Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés
az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:
1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a
további adatkezelés;
2. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
szükséges;
3. közérdekből;
4. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
5. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.
(11) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike
fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:
1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az
időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének
felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán
az adatkezelés korlátozását kéri;
3. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok
további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
(12) Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a
korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot,
amennyiben:
1. Az érintett ehhez hozzájárul;
2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
3. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
4. közérdek érvényesítéséhez szükséges.
(13)A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott
hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő
haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel
kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos
érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A
hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.
(14) Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó
adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő
továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető
legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.
(15) Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság,
hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson)
alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan
érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:
1. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés
megkötése vagy teljesítése céljából;
2. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
3. alkalmazását jogszabály engedélyezi;
4. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.
6. Kapcsolatfelvétel
Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így
különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig
tárolja, majd törli.
7. Az adatok tárolásának módja, biztosítása
(1) Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a
székhelyén őrzi.
(2) Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok,
amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.
(3) Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja,
hogy az adatok:
1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
4. illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
(4) Az adatok védelme kiterjed különösen:
1. a jogosultalan hozzáférésre;
2. megváltoztatásra;
3. továbbításra;
4. törlésre;
5. nyilvánosságra hozatalra;
6. véletlen sérülésre;
7. véletlen megsemmisülésre;
8. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válásra.
(5) Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika
mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A
megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett
adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy
a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy
összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).
(6) Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:
1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve
legyen.
(7) Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet
biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok,
betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó)
szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.
(8) Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek
fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk
módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre
vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz,
ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek
érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági
eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre
vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.
8. Eljárási szabályok
(1) Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem
érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül
írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
(2) Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a
fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás
megfelelő indoklásával együtt.
(3) Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha: az érintett ismételten,
lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
1. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
2. a kérelem túlzó.
(4) A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:
1. a kérelmet megtagadni;
2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.
(5) Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy
DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati
példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag
aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft
adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.
(6) Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti
mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a
tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
(7) Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely
személyek felé került továbbításra.
(8) Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve,
ha:
1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul
magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.
9. Kártérítés
(1) Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok
megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az
Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az
Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a
bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.
(2) Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha
megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra
megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül
hagyása miatt állt be.
(3) Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek,
ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.
10. Jogorvoslat
(1) Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az
adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel
rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
11. Hatósági együttműködés
(1) Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól,
úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.
(2) Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek
feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.